Regulamin korzystania z witryny internetowej VTech

Niniejszy regulamin (zwany dalej po prostu „regulaminem”) stanowi umowę zawartą pomiędzy spółką VTech Telecommunications Ltd. (zwaną dalej „VTech” lub „spółką VTech”) a użytkownikiem jej witryny internetowej (zwanej dalej „witryną VTech” lub po prostu „witryną”) w przedmiocie korzystania z tej ostatniej, wykonywanych w niej przez jej użytkownika czynności i zawieranych w niej transakcji. Otwierając witrynę i używając jej, użytkownik bez zastrzeżeń, zmian ani wyjątków przyjmuje wszystkie zawarte niżej postanowienia i warunki oraz wszelkie dotyczące jej przepisy obowiązującego prawa. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia niniejszego regulaminu, nie powinien korzystać z witryny ani jakichkolwiek usług bądź informacji dostępnych za jej pośrednictwem.


VTech zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie bez obowiązku informowania o nich użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się traktować wszelkie takie zmiany jako ważne i wiążące i powinien w tym celu okresowo odwiedzać tę stronę w celu zapoznania się z aktualnym brzmieniem obowiązującego go regulaminu. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu VTech zastrzega sobie prawo do użycia wszelkich możliwych środków naprawczych zgodnych z prawem i zasadą słuszności, w tym między innymi zablokowania dostępu do witryny z określonego adresu internetowego.


PRAWA WŁASNOŚCI. Niniejsza witryna internetowa i jej zawartość, obejmująca informacje, tekst, obrazy, dane, oprogramowanie, zdjęcia, materiały audio i wideo i wszelkie inne, jakie się w niej znajdują, jest chroniona ustawami o majątkowych prawach autorskich, ochronie znaków towarowych i tajemnic handlowych oraz innymi przepisami i ustawami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Użytkownikowi wolno pobierać wymienione rodzaje materiałów wyłącznie na niekomercyjny użytek osobisty, pod warunkiem zachowania, nieusuwania i niezmieniania wszelkich adnotacji o prawach autorskich i prawach własności, jakimi materiały te mogą być opatrzone. Bez jednoznacznego zezwolenia użytkownikowi nie wolno modyfikować, publikować ani przesyłać zawartości witryny w części ani w całości, ani też nie wolno mu uczestniczyć w sprzedaży, przekazywaniu lub tworzeniu dzieł od niej pochodnych ani w żadnym innym sposobie jej eksploatacji.

Użyte w witrynie nazwy słowne, logotypy, znaki usług i znaki towarowe (zwane łącznie „znakami towarowymi”) stanowią własność ich prawowitych właścicieli i albo są własnością VTech, albo są przez tę spółkę używane na licencji lub za zezwoleniem. Zabrania się ich powielania, kopiowania i modyfikowania w dowolny sposób bez jednoznacznej pisemnej zgody ich właścicieli. Żaden element witryny VTech nie może być interpretowany jako skutkujący nadaniem jakiejkolwiek licencji bądź innego prawa do użycia któregokolwiek z wyświetlanych w niej znaków towarowych bez pisemnej zgody jego właściciela, ani przez dorozumienie, ani na mocy zasady estoppel, ani na żadnej innej podstawie. Stanowczo zakazuje się korzystania ze znaków towarowych wyświetlanych w witrynie VTech oraz z wszelkich innych zawartych w niej treści na jakichkolwiek innych zasadach niż zawarte w niniejszym regulaminie.


PRYWATNOŚĆ. Wykorzystanie przez spółkę VTech wszelkich informacji uzyskanych od użytkowników witryny podlega Zasadom ochrony prywatności, włączonym do niniejszego regulaminu przez niniejsze odniesienie. Prosimy o zapoznanie się z Zasadami ochrony prywatności użytkowników witryny VTech pod adresem https://plphones.vtech.com/polices.


ŁĄCZA DO INNYCH WITRYN INTERNETOWYCH. Witryna VTech zawiera łącza do innych zasobów internetu. Spółka VTech nie ma jednak wpływu na ich zawartość i ich nie kontroluje ani nie monitoruje. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystając z takich łączy, wyświetla dostępne przez nie strony na swoje własne ryzyko. Spółka VTech nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek treści, do jakich użytkownik może uzyskać dostęp poza witryną VTech, choćby nawet były one z nią powiązane. Spółka VTech nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody ani straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez użycie lub w związku z użyciem przez użytkownika jakichkolwiek treści, towarów lub usług dostępnych za pośrednictwem jakichkolwiek witryn osób trzecich lub przez zaufanie takim treściom, towarom lub usługom.


DOSTĘP DO OBSZARÓW CHRONIONYCH HASŁAMI/POŁĄCZENIAMI SZYFROWANYMI. Obszary witryny, do których dostęp jest chroniony hasłem lub wymaga uwierzytelnienia za pośrednictwem połączenia szyfrowanego są przeznaczone wyłącznie dla upoważnionych użytkowników. Zabrania się usiłowania uzyskania dostępu do nich bez stosownego upoważnienia i próby jego uzyskania mogą stać się przedmiotem postępowania karnego. Użytkownicy upoważnieni do dostępu do obszarów witryny chronionych hasłem mają obowiązek zachowywać przydzielone im hasło i kod konta w tajemnicy. Przyjmują oni pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podjęte po zalogowaniu się do przy użyciu przydzielonych im haseł i nazw kont.


DOSTĘP DZIECI. Niniejsza witryna jest przeznaczona do użytku przez osoby dorosłe. Wszystkie produkty VTech (w tym produkty przeznaczone do użytkowania przez dzieci) są przeznaczone do zakupu przez osoby dorosłe. Użytkownicy w wieku poniżej 18 lat mogą dokonywać zakupów w witrynie VTech wyłącznie z udziałem osoby dorosłej.


WYKLUCZENIE GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. Chociaż VTech dokłada zasadnych starań w celu zapewnienia poprawności informacji dostępnych w witrynie i ich szybkiej aktualizacji, spółka nie gwarantuje bezbłędności ani kompletności publikowanych w niej treści. Witryna może więc zawierać nieścisłości techniczne lub błędy językowe, które VTech skoryguje dopiero, gdy zostaną one dostrzeżone, zastrzegając sobie przy tym prawo do ostatecznej decyzji w sprawie korekty.


UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z WITRYNY NA SWOJE WŁASNE RYZYKO. WITRYNA JEST UDOSTĘPNIANIA UŻYTKOWNIKOWI W POSTACI, W JAKIEJ ZNAJDUJE SIĘ W MOMENCIE UDOSTĘPNIENIA, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, DOMNIEMANEJ ANI WYRAŻONEJ, M.IN. BEZ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK KONKRETNEGO CELU BĄDŹ BRAKU NARUSZEŃ. NIE OGRANICZAJĄC OGÓLNEGO CHARAKTERU ZDANIA POPRZEDNIEGO, VTECH NIE UDZIELA, A WRĘCZ JEDNOZNACZNIE WYKLUCZA JAKĄKOLWIEK GWARANCJĘ CO DO BRAKU PRZERW W DZIAŁANIU WITRYNY I JEJ DOSTĘPNOŚCI DLA UŻYTKOWNIKA, JEJ AKTUALNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I BEZBŁĘDNOŚCI, A TAKŻE POPRAWNOŚCI I NIEZAWODNOŚCI WYNIKÓW KORZYSTANIA Z WITRYNY, ORAZ TEGO, ŻE JAKIEKOLWIEK PRODUKTY, USŁUGI, INFORMACJE LUB INNE MATERIAŁY ZAKUPIONE LUB W INNY SPOSÓB UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY SPEŁNIĄ JEGO OCZEKIWANIA.

ANI SPÓŁKA VTECH, ANI ŻADNA INNA OSOBA BIORĄCA UDZIAŁ W PROCESIE TWORZENIA, PRODUKCJI I PUBLIKACJI WITRYNY NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, WTÓRNE, WYNIKOWE, POŚREDNIE, SPECJALNE WYNIKŁE Z DOSTĘPU UŻYTKOWNIKA DO WITRYNY LUB KORZYSTANIA Z NIEJ PRZEZ NIEGO ANI NIE BĘDZIE ZOBOWIĄZANA Z TEGO TYTUŁU DO ODSZKODOWAŃ RETORSYJNYCH.


VTech nie ponosi odpowiedzialności organizacyjnej, prawnej ani finansowej za działanie wirusów komputerowych ani za jakiekolwiek szkody w sprzęcie komputerowym lub innym majątku użytkownika, jakie mogą wyniknąć z jego dostępu do witryny, używania jej i przeglądania, lub z pobierania z niej jakichkolwiek materiałów, obrazów, treści, danych, zdjęć, filmów lub plików dźwiękowych.

W niektórych systemach prawnych wykluczenie domniemanych gwarancji nie jest możliwe, więc niektóre z powyższych wykluczeń mogą nie dotyczyć niektórych użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji na temat ograniczeń lub zakazów dotyczących wykluczeń gwarancji domniemanych, należy zapoznać się z obowiązującym prawodawstwem.


DZIAŁANIA ZAKAZANE. Użytkownikowi zakazuje się publikowania w witrynie i przesyłania przez nią jakichkolwiek materiałów niezgodnych z prawem, stanowiących groźby, zniesławiających, oszczerczych, obscenicznych, skandalizujących, prowokujących, pornograficznych lub bluźnierczych oraz jakichkolwiek innych, których przesłanie stanowiłoby wykroczenie lub do niego zachęcało, groziłoby pociągnięciem do odpowiedzialność cywilnej lub w inny sposób naruszało jakiekolwiek przepisy prawa. Użytkownikowi zakazuje się ponadto używania witryny do publikowania lub wysyłania niezamawianych reklam i innych materiałów promocyjnych bez stosownego pozwolenia lub upoważnienia, w tym wszystkich form tzw. spamu, „łańcuszków szczęścia”, wiadomości zachęcających do udziału we wszelkiego rodzaju piramidach finansowych lub handlowych, a także wirusów komputerowych i innego kodu opracowanego w celu zakłócania, uszkodzenia lub naruszenia treści lub funkcji jakichkolwiek programów lub urządzeń telekomunikacyjnych oraz wszelkich programów i procedur mających na celu gromadzenie lub przechowywanie danych innych użytkowników. Spółka VTech będzie w pełnym zakresie współpracować z władzami i wypełniać decyzje sądów nakazujące jej ujawniać tożsamość osób publikujących wszelkie takie informacje i materiały.


POSTANOWIENIA OGÓLNE. Niniejszy regulamin i wszelkie włączone do niego przez odniesienie dokumenty stanowią całość porozumienia między użytkownikiem a spółką VTech w zakresie korzystania przez użytkownika z witryny VTech. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu jest prawo polskie, z wyłączeniem zawartych w nim postanowień dotyczących kolizji przepisów prawnych. Nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu spowoduje jego wykreślenie i nie wpłynie na moc pozostałych postanowień.