Polityka prywatności

Niniejszą Politykę prywatności zaktualizowano w dniu 14 maja 2018 r.

 

Wstęp

Spółka VTech Communications Limited, z siedzibą pod adresem: 9 Manor Courtyard, Hughenden Avenue, High Wycombe, Buckinghamshire, HP13 5RE w Wielkiej Brytanii (zwana dalej „VTech” i wskazywana w tym dokumencie przez zaimki: „my”, „nam”,  „nasz” itp.) zobowiązuje się chronić prywatność użytkowników:

a)    dowolnej z Witryn internetowych VTech, rozumianych jako dowolna witryna internetowa VTech lub adres zasobu internetowego (adres URL) VTech odsyłający do tej Polityki prywatności, w tym opublikowane przez VTech materiały specjalne i treści, a także witryny, adresy URL, materiały specjalne i treści w nich zawarte;

b)    dowolnego Oprogramowania VTech – dowolnych cyfrowych aplikacji informatycznych i/lub platform udostępnionych Użytkownikowi za pośrednictwem platform telefonii komórkowej i/lub platform społecznościowych lub sklepów z aplikacjami, odsyłający za pomocą umieszczonego w nim przez VTech hiperłącza do niniejszej Polityki prywatności;

c)     dowolnego Urządzenia VTech, rozumianego jako dowolny produkt należący do kategorii sprzętowych urządzeń telekomunikacyjnych zgodnych z Oprogramowaniem VTech, powiązanych przez VTech za pomocą hiperłącza z niniejszą Polityką prywatności;

d)    Wsparcia VTech, rozumianego jako dowolne usługi pomocy technicznej lub informacje dotyczące opisanych wyżej Witryn, Oprogramowania VTech lub Produktów sprzętowych VTech lub z nimi powiązane.

Informacji uzyskiwanych w toku interakcji z Użytkownikiem i innymi naszymi klientami VTech używa do realizacji celu VTech, którym jest dostarczanie Użytkownikom najwyższej jakości produktów i usług. Ochrona prywatności Użytkowników oraz dostarczonych przez nich danych jest dla VTech niezwykle ważna. Ponieważ VTech szanuje prywatność Użytkowników, firma ta stosuje procedury stworzone w celu zagwarantowania nacechowanego poszanowaniem obchodzenia się z ich danymi osobowymi.

VTech przywiązuje dużą wagę do informowania Użytkowników o procedurach przetwarzania należących do nich danych. Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką prywatności”) oraz inne przedstawione tu postanowienia dotyczące korzystania przez Użytkownika z Witryn, Oprogramowania VTech, Urządzeń VTech i Wsparcia VTech (łącznie określanych jako „Usługi VTech”), objaśnia sposób gromadzenia informacji, korzystania z nich oraz ich ujawniania przez VTech (czy to przez grupę kapitałową VTech, określaną dalej terminem „Grupa VTech”, czy też przez dowolną z należących do niej spółek, z których każda określana jest dalej jako „Spółka Grupy VTech”) w związku z Usługami VTech i dotyczy korzystania z tychże usług przez Użytkownika.

Niniejsza Polityka prywatności reguluje także korzystanie przez Użytkownika z Witryn i z Oprogramowania VTech. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności, Regulaminu korzystania z Witryny lub dowolnego z obowiązujących postanowień dotyczących Oprogramowania VTech, proszony jest o niekorzystanie z Witryn i Oprogramowania VTech.

Kim jest VTech?

Grupa VTech to międzynarodowa organizacja obejmująca działające transgranicznie podmioty prawne, procesy biznesowe, struktury zarządzające i systemy techniczne. Jej częścią odpowiedzialną za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w ramach Usług VTech i w związku z nimi jest spółka:

VTech Communications Limited (zwana tu „VTech”)

9 Manor Courtyard , Hughenden Avenue,

High Wycombe, Buckinghamshire, HP13 5RE, Wielka Brytania

Adres e-mail VTech to: [privacy@vtecheurope.com]

 

Użytkownicy małoletni (osoby fizyczne, które nie ukończyły 16 roku życia)

Informacja przeznaczona specjalnie dla Użytkowników małoletnich:

Jeżeli nie ukończyłeś/nie ukończyłaś jeszcze 16 lat, a chcesz mieć dostęp niektórych elementów Usług VTech lub z nich korzystać, musisz najpierw uzyskać w tym celu zgodę swojego rodzica lub innego opiekuna prawnego, zanim przekażesz nam jakiekolwiek swoje dane osobowe, np. imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu.

Zanim zaczniesz korzystać z którejkolwiek z Usług VTech, poinformuj więc o tym najpierw swojego rodzica lub opiekuna i zwróć się do niego o wskazówki. Koniecznie poinformuj rodzica lub opiekuna prawnego, że korzystanie z Usług VTech może skutkować przesłaniem Twoich danych osobowych do krajów, w których prawo może nie otaczać ich taką samą ochroną, jak prawo Twojego kraju, lub ich przetwarzaniem w którymś z takich krajów.

Informacja przeznaczona specjalnie dla rodziców i opiekunów prawnych:

Pragniemy, aby zarówno Państwo, jak pozostali członkowie Państwa rodziny mogli w pełni cieszyć się wszystkimi zaletami naszych Witryn i Usług VTech. W tym celu prosimy Państwa o zadbanie, aby udostępniając za ich pośrednictwem – i gdziekolwiek indziej w internecie – dane osobowe zachowali Państwo zdrowy rozsądek i dopilnowali tego samego w odniesieniu do ujawniania danych osobowych przez Państwa dzieci i podopiecznych.

Jak VTech pozyskuje dane osobowe Użytkowników?

Działalność VTech obejmuje udzielanie licencji użytkownikom końcowym, zezwalającym im na instalowanie e-booków, gier i innych rodzajów powiązanego z nimi (udostępnionego do pobrania w internecie) oprogramowania przeznaczonego do użytku razem z Urządzeniami VTech. W tym celu VTech może potrzebować przetwarzać dane osobowe Użytkowników.

  1. Informacje przekazywane VTech przez Użytkowników – Zakup i/lub użycie produktów udostępnionych przez VTech do pobrania w Witrynach i innego Oprogramowania VTech wymaga od Użytkownika zarejestrowania się. Podając swój adres e-mail i określone przez siebie hasło, Użytkownik może w dowolnym momencie uzyskiwać dostęp do swojego konta internetowego, a następnie dodawać, usuwać lub zmieniać różne przechowywane w nim informacje. Niektóre produkty jako alternatywę dla konieczności posiadania konta oferują Użytkownikom możliwość korzystania z nich jako „użytkownicy niezarejestrowani”. Jako użytkownik niezarejestrowany Użytkownik nie dysponuje jednak dogodną możliwością zamawiania (dostępnych do pobrania) produktów VTech przez internet. Informacje przesyłane przez Użytkowników za pośrednictwem Usług VTech lub w dowolny inny sposób są przez VTech odbierane i przechowywane. Użytkownika uprasza się o niewysyłanie informacji, co do których nie życzy on sobie, aby VTech miał do nich dostęp. Użytkownik powinien jednak mieć przy tym na uwadze, że nieprzesłanie do VTech informacji wymaganych do rejestracji konta może uniemożliwić Użytkownikowi uzyskanie od VTech zgody na korzystanie z niektórych Usług VTech i/lub na pobieranie oprogramowania udostępnianego przez VTech za pośrednictwem Usług VTech.
  2. Dane gromadzone automatycznie  – VTech korzysta z pewnych narzędzi umożliwiających gromadzenie, przechowywanie i analizowanie informacji na temat korzystania z Witryn i Usług VTech przez Użytkownika. Narzędzia te pozyskują takie informacje za każdym razem, gdy Użytkownik odwiedza publicznie dostępne obszary dowolnej Usługi VTech.
  3. Wrażliwe dane osobowe – VTech nie gromadzi i nie będzie aktywnie gromadzić wrażliwych danych osobowych dotyczących czyichkolwiek poglądów religijnych lub światopoglądowych, rasy, zainteresowań politycznych, zdrowia, życia seksualnego ani przynależności do związków zawodowych.
  4. Dane zamówień i informacje płatnicze – VTech nie przetwarza i nie przechowuje danych płatniczych. Płatności są przetwarzane przez osoby trzecie, nie przez VTech, więc VTech nie otrzymuje, nie przetwarza i nie używa danych płatniczych Użytkownika (np. numerów kart kredytowych ani danych usługi PayPal). W przypadku chęci zawarcia transakcji płatniczej w ramach Usług VTech, Użytkownicy są przekierowywani do witryn osób trzecich. VTech nie posiada, nie kontroluje ani nie obsługuje takich witryn i nie odpowiada za politykę prywatności żadnej z nich. Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy danych osobowych, które Użytkownik zdecyduje się udostępnić takim osobom trzecim lub które zostaną przez nie zgromadzone (np. danych kart kredytowych lub kont PayPal). Polityki prywatności i praktyki stosowane przez takie powiązane witryny mogą różnić się od Polityki prywatności i praktyk VTech. Przed przekazaniem danych którejkolwiek z witryn osób trzecich, do których prowadzą hiperłącza z Witryny lub Usług VTech, VTech zachęca do dokładnego przeczytania ich regulaminów i polityki prywatności. 

 

Komu VTech może udostępnić dane osobowe Użytkownika?

VTech ma prawo udostępnić lub ujawnić dane osobowe innym podmiotom m.in. w celu świadczenia Usług VTech lub wykonywania niżej opisanych czynności w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Udostępniając dane osobowe, VTech ściśle przestrzega wymogów dotyczących prywatności i bezpieczeństwa danych. VTech ma również prawo okresowo udostępniać osobom trzecim nieosobowe, zanonimizowane dane statystyczne. Niżej wskazujemy rodzaje podmiotów, którym mamy prawo udostępniać dane osobowe, wraz z uzasadniającymi to okolicznościami. Dane Użytkownika mogą zostać przekazane:

– podmiotom należącym do Grupy VTech: Działalność VTech na całym świecie jest wspierana przez szereg jednostek organizacyjnych i funkcyjnych Grupy VTech, którym w razie potrzeby VTech udostępnia dane osobowe, w szczególności gdy wymaga tego: świadczenie Usług VTech, zarządzanie kontami, sprzedaż i marketing, obsługa klienta lub pomoc techniczna, rozwój firmy lub opracowywanie produktów. W trakcie posługiwania się danymi osobowymi wszyscy pracownicy i podwykonawcy VTech mają obowiązek przestrzegać Polityki prywatności i zasad ochrony danych VTech. Dane osobowe mogą być przetwarzane m.in. w Hongkongu, Chinach i w Stanach Zjednoczonych.

zewnętrznym dostawcom usług używanych przez VTech Współpracujemy z podmiotami z całego świata, świadczącymi różnego rodzaju usługi i wsparcie. Dane osobowe mogą im zostać udostępnione wyłącznie w przypadkach, gdy będzie to konieczne do realizacji świadczonych przez nie na rzecz VTech usług, takich jak: wsparcie techniczne dla platform, systemów i oprogramowania; usługi marketingu bezpośredniego; usługi hostingu w chmurze; reklama; analiza danych, realizacja zamówień i dostawa towarów. Zewnętrzni dostawcy usług, z których oferty korzysta VTech, nie mają jednak prawa do udostępniania ani wykorzystywania udostępnianych im przez VTech danych osobowych w jakimkolwiek innym celu niż w celu świadczenia usług na rzecz VTech.

osobom trzecim w związku z wymogami prawa: VTech udostępni dane osobowe, gdy uzna, że jest to wymagane m.in.:

·         w celu wypełnienia wymogów prawnych lub żądań organów państwowych, w tym policji i innych władz publicznych, w tym również władz o siedzibie poza krajem zamieszkania Użytkownika. W celu wypełnienia wymagań i żądań, o których mowa w poprzednim zdaniu, VTech ma prawo udostępnić dane Użytkownika odnośnym organom publicznym i/lub swoim doradcom prawnym;

·         w przypadku fuzji, zbycia, restrukturyzacji, przejęcia, wejścia w spółkę joint venture, cesji, przekazania praw lub innego zadysponowania całością lub dowolną częścią przedsiębiorstwa, aktywów lub kapitału VTech (w tym m.in. w związku z postępowaniem upadłościowym lub podobnym).

Niżej wymieniono osoby trzecie, którym VTech ma prawo udostępnić w określonych celach dane osobowe Użytkownika.

Jak VTech korzysta z danych osobowych Użytkowników?

Niżej zamieszczono ogólną listę wszystkich możliwych celów, w których VTech ma prawo przetwarzać dane osobowe Użytkownika. Zawiera ona w każdym przypadku:

1)    jakiego rodzaju danych VTech używa w określonych celach;

2)    podstawę prawną przetwarzania określonego rodzaju danych przez VTech;

3)    czas, przez który VTech przechowuje dane, oraz

4)    podmioty, którym dane Użytkownika są udostępniane.

Dla przejrzystości przedstawione niżej informacje pogrupowano według poszczególnych strumieni danych.

Sprzedaż, zarządzanie klientami i centrum obsługi

Cel: rozpatrywanie reklamacji, obsługa posprzedażna, zapytania dotyczące produktów
Dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa, treść reklamacji, data i miejsce zakupu, oznaczenie modelu.
Podstawa: realizacja umowy
Okres przechowywania: tak długo, jak długo będzie to potrzebne do określonego celu

 


 

Jakie prawa ma Użytkownik?

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych UE daje Użytkownikowi szereg praw dotyczących należących do niego danych osobowych i ich przetwarzania:

Prawo dostępu

Użytkownik ma prawo zażądać kopii przechowywanych przez VTech informacji na jego temat oraz sprawdzać, czy VTech przetwarza je zgodnie z prawem.

Prawo do poprawiania

Użytkownik ma prawo zażądać od VTech skorygowania wszelkich niekompletnych lub niezgodnych z prawdą dotyczących go informacji znajdujących się w posiadaniu VTech.

Prawo do usunięcia

Na żądanie Użytkownika, o ile nie będzie istniał zasadny powód ich zachowania, VTech usunie jego dane osobowe.

Prawo do ograniczenia przetwarzania/ żądanie ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo zwrócić się do VTech z żądaniem o wstrzymanie przetwarzania dotyczących go danych osobowych, np. w przypadku, gdy Użytkownik zażąda od VTech weryfikacji ich poprawności lub przedstawienia celów ich przetwarzania.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych przez VTech, jeżeli istnieją szczególne okoliczności uzasadniające taki sprzeciw. Użytkownik ma także prawo zakazania firmie VTech przetwarzania jego danych osobowych dla potrzeb marketingu bezpośredniego.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo uzyskać swoje dane osobowe od VTech. VTech przekaże je w uporządkowanym, powszechnie używanym formacie, dającym się maszynowo odczytać, łatwo otwieranym w innych powszechnie znanych systemach cyfrowych, dzięki czemu Użytkownik będzie mógł je przenieść do innego dostawcy usług.

Prawo do wycofania zgody

W każdym przypadku, w którym określone dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody, Użytkownik ma prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na przeszłość, oznacza jednak dla VTech utratę prawa do dalszego przetwarzania danych Użytkownika. Może to w rezultacie oznaczać także niemożność świadczenia przez VTech określonych usług na rzecz Użytkownika.

Odpowiedź ze strony VTech

Wszelkie żądania można przesyłać na adres [privacy@vtecheurope.com]. VTech spełni każde żądanie w najkrótszym możliwym czasie, a w żadnym wypadku nie później niż w ciągu 1 (jednego) miesiąca od jego otrzymania. W przypadku odmowy spełnienia żądania przez VTech, odpowiedź VTech będzie zawierać uzasadnienie takiej decyzji.


 

W jaki sposób VTech chroni dane osobowe Użytkowników?

VTech chroni dane przed zarówno przypadkowym, jak i celowym zniekształceniem, częściową i całkowitą utratą, zniszczeniem i dostępem ze strony nieupoważnionych osób trzecich, stosując adekwatne środki bezpieczeństwa natury technicznej i administracyjnej.  Stosowane przez VTech zabezpieczenia są stale doskonalone, w miarę postępów w rozwoju techniki. Na przykład:

Polityka i procedury

·         VTech ma wdrożone rozwiązania chroniące dane przed przypadkową utratą, dostępem i wykorzystaniem przed osoby nieupoważnione, zniszczeniem i ujawnieniem.

·         Dostęp do danych osobowych znajdujących się w posiadaniu VTech jest odpowiednio ograniczony.

·         Bezpieczeństwa danych strzegą stosowane przez VTech adekwatne środki i mechanizmy kontrolne, w tym monitoring i środki bezpieczeństwa fizycznego.

·         VTech wykonuje oceny wpływu na prywatność, postępując zgodnie z wymogami prawnymi i regulaminami wewnętrznymi.

Bezpieczeństwo danych dzięki kwalifikacjom pracowników

·         Od pracowników, którzy mają dostęp do danych osobowych i innych informacji wrażliwych, VTech wymaga odbycia szkoleń w zakresie ochrony informacji i ochrony danych osobowych oraz udziału w innych stosownych, regularnie prowadzonych instruktażach.

·         VTech dba, aby podczas wykonywania swoich zadań pracujący dla firmy pracownicy i wykonawcy zewnętrzni przestrzegali obowiązujących w VTech procedur i zasad ochrony bezpieczeństwa informacji i wypełniali wszelkie postanowienia wiążących ich umów w tym zakresie.

Czy VTech stosuje narzędzia do zautomatyzowanego podejmowania decyzji indywidualnych, w tym narzędzia profilujące?

VTech zastrzega sobie prawo stosowania narzędzi automatyzujących decyzje indywidualne. Użytkownika uprasza się mimo to o wzgląd na fakt, że przysługuje mu prawo wyłączenia się spod decyzji podejmowanych wyłącznie na podstawie procesów zautomatyzowanych, w tym profilowania, powodujących dla niego skutki prawne lub mających na niego wpływ w inny istotny sposób.

Czy VTech przesyła dane osobowe Użytkownika do krajów trzecich lub przekazuje je organizacjom międzynarodowym?

Z pewnych powodów, np. z powodów natury technicznej lub operacyjnej, może zajść konieczność przesłania danych (osobowych) Użytkownika spółkom Grupy VTech o siedzibach znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Ponieważ obowiązujące w niektórych takich krajach przepisy ochrony danych osobowych mogą nie oferować takiego samego stopnia ich ochrony, co przepisy w krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, VTech zobowiązuje się w takich przypadkach zapewnić maksymalną ochronę prywatności Użytkownika przez stosowanie instrumentów programu Privacy Shield lub wzorcowych klauzul ochronnych Unii Europejskiej. Jeżeli nie będzie to możliwe, VTech zwróci się do Użytkownika o zgodę na przekazanie jego danych (osobowych) do krajów o niewystarczających standardach ich ochrony. Udzieloną zgodę Użytkownik będzie mógł w dowolnym momencie wycofać.


 

W jaki sposób VTech korzysta z danych osobowych dzieci?

Zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do towarzyszenia dzieciom podczas korzystania przez nie z Usług VTech i do zapoznania się z zakresem i specyfiką każdej z nich. Witryny nie są przeznaczone dla użytkowników, którzy nie ukończyli 16 roku życia. Użytkownicy, którzy nie ukończyli 16 roku życia, powinni zapoznać się z zasadami Polityki prywatności razem ze swoimi rodzicami/opiekunami prawnymi i upewnić się, że są one zarówno dla ich samych, jak i ich rodziców/opiekunów zrozumiałe.

Co to są pliki cookie (ciasteczka) i do czego VTech ich używa?

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do przeglądarki Użytkownika podczas wizyty w Witrynach VTech, a następnie zapisywane na dysku twardym lub w pamięci komputera, tabletu lub telefonu komórkowego Użytkownika (ogólnie zwanych dalej „Urządzeniami”). Pliki cookie pochodzące z Witryn VTech nie są w stanie uszkodzić Urządzenia Użytkownika ani przechowywanych na nim plików. Przez termin „cookie” lub „ciasteczko” należy przy tym rozumieć nie tylko niewielkie, zawarte w plikach cookie fragmenty informacji w postaci czystego tekstu, ale też inne narzędzia do gromadzenia danych, używane przez VTech do monitorowania mierników korzystania z niektórych Usług VTech, w tym z Witryn, takich jak techniki „device fingerprinting” oraz „pixel tagging” (ta ostatnia znana także pod nazwą pikseli śledzących i lub pod ang. terminem „web beacon”, a polegająca na stosowaniu małych plików graficznych). Więcej informacji na temat sposobów korzystania z plików cookie i innych, podobnych rozwiązań przez VTech można znaleźć w witrynie VTech .

Czy niniejsze brzmienie Polityki prywatności może ulec zmianie?

Ta Polityka prywatności może ulec zmianie. Zalecamy regularne zapoznawanie się z jej postanowieniami pod kątem pojawiających się w nich modyfikacji.

Do kogo Użytkownik może kierować skargi i pytania?

Wszelkie zapytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności i danych osobowych Użytkownika należy kierować do Biura Ochrony Danych (ang. Data Protection Officer) VTech. Ewentualne skargi dotyczące sposobu przetwarzania danych Użytkownika przez VTech można również kierować przez e-mail na adres [privacy@vtecheurope.com]. Użytkownik może też w każdej chwili skontaktować się z instytucji zajmującej się ochroną danych osobowych w kraju Użytkownika. W Zjednoczonym Królestwie instytucją taką jest Information Commissioner’s Office.